Al desembre de 2007 es va aprovar pel Ple Municipal el Pla Local d'Igualtat amb una vigència de quatre anys, al desembre del 2011 es va aprovar la pròrroga ja que el Pla encara està en procés d'implementació.

Com a resultat de la Diagnosi de la Situació de la Dona a Mas de Barberans i seguint els 6 eixos que proposa el Pla marc de Polítiques d'Igualtat de l'Institut Català de les Dones:

1. Aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i desenvolupament de les polítiques.

2. Construcció d'una cultura per a un nou contracte social.

3. Incrementar la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat.

4. Reorganització dels temps i els treballs per fer la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques.

5. Oferir una atenció integral davant les necessitat de les dones.

6. Programa per a l'abordatge integral de les violències contra les dones.

es va elaborar un Pla adaptat a les necessitats de la dona de Mas de Barberans. OBJECTIU GENERAL DEL PLA:

Promoure la igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones al Mas de Barberans, així com detectar, atendre i preveure les situacions de desigualtat per raó de gènere que hi puguin patir, incorporant la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la vida local. Ajudar a aconseguir l'equilibri entre el treball reproductiu, el trebal productiu i l'oci (temps personal) del col.lectiu femení de Mas de Barberans.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

Per abastar aquest objectiu general s'han determinat unes línies d'actuacíó:

1. Promoure l'eliminació de les discriminacions i desigualtats específiques per raó de gènere.

2. Aconseguir millorar la qualitat de vida de les dones, la seva salut i la seva autonomia personal, promovent la seva presència social i tenint en compte la seva diversitat.

3. Sensibilitzar la població sobre la igualtat de gèneres, i afavorir la corresponsabilitat i la conciliació del temps familiar, laboral i personal.

4. Establir mecanismes per conèixer i donar a conèixer la realitat de les dones masoveres i dels recursos existents al territori.

Aquest pla consta de 4 eixos:

Abordatge integral de les violències contra les dones.

Accés de les dones a una ocupació de qualitat i/o inserció laboral.

Millorar la salut físcia i psíquica de les dones.

Incrementar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat.

El pla es presenta en unes fitxes on s'identifica l'eix i els àmbits d'actuació. Els àmbits d'actuació que hem determinat necessaris incidir són els següents: Educatiu, Social, Sanitari, Polític, Laboral, Econòmic, Formatiu, Assistencial i Lleure.

S'ha articulat el contingut de les propostes en actuacions, aquestes actuacions consten d' una descripció, dels recursos humans necessaris, de la transversalitat necessària per poder portar-les a terme, d'una temporalització i d'uns mecanismes d'avaluació.

Quant a la temporalització s'ha utilitzat curt termini quan les actuacions s'han de portar a terme en un període d'un any, mig termini dos anys i llarg termini quatre anys.

Quant als mecanismes d'avaluació, com a conseqüència del plantejament del Pla, a més dels descrits a les fitxes es dota a la Comissió Tranversal de Seguiment del Pla.

 

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.