Les funcions més importants de l'àrea d'urbanisme són les següents:

  • Planificació i gestió urbanística. Gestió i desenvolupament del Pla General d'Ordenació, reparcel·lacions, etc.
  • Coordinació de serveis tècnics. Direcció, control, seguiment i recepció de projectes d'obres.
  • Gestió, inspecció i disciplina urbanística
  • Llicències urbanístiques  (obres majors, menors, obres a la via pública, etc.)
  • Plans i obres d'infraestructures, equipaments i serveis
  • Activitats classificades i llicències ambientals (activitats industrials, comercials, etc.)
Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.